ماده 12- انجمن صنفی بیمه ايران داراي اركان زير است :

(1)-مجمع عمومی

(2)- هیئت مدیره

(3)-بازرسان

آدرس ارتباطی ما

 آدرس : شیراز-خیابان باغشاه-خیابان اردیبهشت غربی-مجتمع تجاری آذر-پلاک 210-طبقه 4 واحد 8

 تلفن تماس : -32319461-32319462-32317262

 ایمیل : info@anjomanfars.com