« وظایف و اختیارات مجامع عمومی  و مقررات مربوط به آن »

ماده 20 )

الف : وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی :

1 – تصویب اساسنامه در مجمع عمومی موٌسس

2 – استماع گزارش بازرسان در مورد مسایل مربوط و اتخاذ تصمیم نسبت به آن

3 – استماع گزارش هیاٌت مدیره در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن

4 – استماع رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار و بودجه آتی انجمن صنفی

5 – دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی

6 – تعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها

7 – بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در النجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیاٌت مدیره تاٌیید نشده باشد .

8 – رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه از عضویت انجمن معلق یا سلب عضویت شده اند .

9 ) تصویب تفویض اختیار به هیاٌت مدیره در مورد انعقاد پیمان های دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست های قانونی اعضاء و کسب امتیازات جدید برای آنان

10 – تصویب ایجاد کمیته تعاون و همکاری در جهت تاٌسیس و تقویت تعاونی ها

11 – انتخاب اعضای اصلی و علی البدلی هیاٌت مدیره و بازرسان و هیاٌت داوری انجمن صنفی از بین کاندیداهای واجد شرایط

 

ماده 21 ) وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده

 

1 – طرح و تصویب اصلاحات یا تغییرات تمام یا پاره ای از مواد اساسنامه بنا به پیشنهاد هیاٌت مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن با رعایت مقررات قانونی

2- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون و یا الحاق به کانون و فعالیت مشترک با کانون انجمن های صنفی استان سراسری و کانون عالی انجمن های صنفی و یا خارج شدن از کانون های مذکور

3- عزل انفرادی یا دسته جمعی اعضای هیاٌت مدیره و بازرسان

4 – انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیاٌت تصفیه

5 – مجامع عمومی نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات ان در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرین یا غائبین نافذ خواهد بود .

تبصره : پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه باید حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت اطلاع و بررسی اعضاء برای آنان فرستاده شود . همچنین نسخه ای از آن حداقل 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم گردد .

آدرس ارتباطی ما

 آدرس : شیراز-خیابان باغشاه-خیابان اردیبهشت غربی-مجتمع تجاری آذر-پلاک 210-طبقه 4 واحد 8

 تلفن تماس : -32319461-32319462-32317262

 ایمیل : info@anjomanfars.com