« بازرسان انجمن صنفی ؛ حدود وظایف و اختیارات آنان »

ماده 33 )

بازرسان انجمن صنفی متشکل از 3 نفر بازرس اصلی و در صورت لزوم 2 نفر بازرس علی البدل که در مجمع عمومی با راٌی مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن ؛ برای مدت حداکثر 1 سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط بر حفظ شرایط لازم بلامانع است .

 

تبصره 1 – در صورت استعفاء؛ فوت ؛ از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب صلاحیت هر یک از بازرسان اصلی توسط مراجع قانونی یا عزل آنان و یا از دست  دادن شغل ؛ بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .

 

تبصره 2- محکوکیت هر یک از بازرسان اصلی و علی البدل در مراجع قضایی کشور به به نحوی که مانع انجام وظایف قانونی آنان حداکثر به مدت 3 ماه شود. به منزله ی استعفای شخصی آنان محسوب شده و نیازی به تشکیل مجمع عمومی جهت عزل آنان نخواهد بود .

 

 

ماده 34 ) وظایف و اختیارات بازرسان  

1 – نظارت بر کلیه اقدامات هیاٌت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و همجنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

2 – رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی.

3 – پی گیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیاٌت مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد ) .

4 – رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ؛ با توجه به بندهای < ب و ج > از ماده 13 این اساسنامه .

6 – بازرسان می توانند با توافق هیاٌت مدیره در جلسات هیاٌت مدیره بدون داشتن حق راٌی شرکت نمایند .

7 – بازرسان باید حداکثر تا 20روز پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ؛ گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیر خانه انجمن صنفی تسلیم نمایند .

8 – بازرسان ملزم هستند دارای 2 دفتر برگ شماره شده بوده و خلاصه اقدامات خود را هر بار پس از پایان هر اقدامی در آن نوشته ؛ نظر خود را ذیل آن مرقوم و امضاء نموده و نظر کتبی خود را به هیاٌت مدیره اعلام که یکی از آن دفاتر در اختیار خود و دیگری در دبیرخانه یا دفتر مرکزی انجمن صنفی نگهداری خواهد شد .

9- بازرسان مکلف هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

آدرس ارتباطی ما

 آدرس : شیراز-خیابان باغشاه-خیابان اردیبهشت غربی-مجتمع تجاری آذر-پلاک 210-طبقه 4 واحد 8

 تلفن تماس : -32319461-32319462-32317262

 ایمیل : info@anjomanfars.com